Szkolenia | Doradztwo | Aplikacje - Empower Group

szkolenia

Komunikacja i współpraca w zespole


Komentarz: Podczas tego szkolenia, pracownicy firmy zapoznają się z technikami efektywnej komunikacji zespołowej oraz z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

Bazując na praktycznych przykładach, będą mogli nauczyć się rozpoznawać i odpowiednio reagować na różne stany emocjonalne towarzyszące procesowi komunikacji oraz aktywnego słuchania. W trakcie treningu kadra firmy dowie się jak posługując się sprawdzonymi sposobami transferu informacji, wywierać oczekiwany wpływ na rozmówcę w rozmowie bezpośredniej oraz przez telefon.
Uczestnicy będą rozwijać własne obszary kompetencyjne w zakresie prawidłowego przekazywania i otrzymywania informacji związane bezpośrednio z ich charakterem pracy. Dodatkowym atutem warsztatu jest przedstawienie pełnego wymiaru efektu synergii i dy-synergii w wypełnianiu codziennych obowiązków oraz określanie i realizowanie swoich zadań w myśl filozofii TEAM - Zespół. Podczas szkolenia zostaną zanalizowane najczęściej popełniane błędy w procesie komunikacji, aktywnego słuchania oraz współpracy zespołowej. Pracując w grupach będą mogli korzystać z wiedzy i doświadczeń innych pracowników oraz wspólnie wypracowywać rozwiązania zadań.

"Wszystkie proponowane i kształcone przeze mnie metody są oparte na skutecznym zastosowaniu tychże metod w praktyce"

Metodyka treningu: Studium przypadku, ćwiczenia indywidualne i zespołowe oraz interaktywny wykład i sytuacje symulowane.

Efekty treningu: Poszerzenie repertuaru technik komunikacji w zakresie formowania, przesyłania oraz odbioru informacji. Usystematyzowanie wiedzy nt. rozpoznawania stanów emocjonalnych, towarzyszących procesowi komunikacji oraz dostarczenie praktycznych narzędzi do reagowania na nie. Zbudowanie świadomości korzyści płynących z działania w zespole oraz analiza sposobów wykorzystania komunikacji w podwyższeniu efektywności wykonywanych zadań. Bardzo szybki przyrost psychologicznego komfortu pracy. Wywołanie zdecydowanej przewagi konkurencyjnej. Podwyższenie poziomu bezpieczeństwa i płynności komunikacji w relacjach wewnątrz i na zewnątrz firmy.

Cele zadaniowe:

a.    Wdrożenie skutecznego sposobu podniesienia efektów komunikacji interpersonalnej w działaniach kadry.
b.    Dostarczenie sprawdzonych technik porozumiewania się w sposób w pełni świadomy oraz wypracowanie pozytywnych nawyków w tworzeniu nowych i utrzymywania obecnych relacji międzyludzkich.

Materiały dydaktyczne: Uczestnicy otrzymują na zajęciach dwa rodzaje skryptów oraz arkusze coachingowe, zawierające konkretne rozwiązania i wskazówki do pracy codziennej.


Program szkolenia Komunikacja i współpraca w zespole

Moduł 1: Runda otwarcia.

 • Wskazanie celu i planu zajęć.

 • Ustalenie reguł współpracy.

 • Poziomy kompetencji jako krótka refleksja nad stanami podświadomości ludzkiej.

Cel dydaktyczny: Wzajemne poznanie uczestników i prowadzącego, wytworzenie optymalnego klimatu emocjonalnego, ustalenie zasad dyscypliny pracy, oraz zarysowanie głównych cech psychologicznych w sterowaniu zespołem.

Sposoby prowadzenia modułu: Przedstawienie się prowadzącego oraz uczestników, pisemne ustalenie zasad, programu oraz metod pracy, zastosowanie ćwiczeń tzw. "lodołamaczy" w celu pokonania pierwotnych barier wewnętrznych. Użycie ćwiczeń umysłowych, mających na celu przedstawienie psychologicznego postrzegania rzeczywistości przez uczestników jako inspiracja do wprowadzenia zmian w ich mentalności i postawie.

Moduł 2: Analiza efektu skali czyli synergia i dy-synergia. Filozofia TEAM.

 • Praca zespołowa " TEAM " Każdy Wspólnie Osiąga Więcej.

 • Zależności w wykorzystaniu efektu skali, czyli kiedy mówimy o synergii, a kiedy mamy do czynienia z dy-synergią.

 • Jakie motywy decydują o wykorzystaniu filozofii współpracy w działaniach codziennych w firmie?

Cel dydaktyczny:Przedstawienie priorytetowych czynników mających wpływ na budowanie relacji    zespołowej. Dobranie odpowiednich elementów psychologicznych w budowaniu świadomości współzależności i odpowiedzialności w grupie. Pokazanie uczestnikom korzyści z zastosowania filozofii współpracy.

Sposoby prowadzenia modułu: Implementacja modelu współpracy w grupie, który pozwala skutecznie osiągać wielowymiarowe korzyści firmie. Wskazanie przez trenera kluczowych obszarów do wdrożenia, aby uzyskać tzw. ?efekt skali zespołu?. Praktyczne ćwiczenia i przykłady demonstrujące opłacalność przedstawianego modelu.

Moduł 3: Etapy komunikacji.

 • Czym jest komunikacja

 • Jakie ma cele i znaczenie?

 • Etapowość procesu wymiany informacji.

Cel dydaktyczny: Wyrównanie wiedzy z zakresu podstawowych definicji związanych z komunikacją. Analiza procesu werbalnego i niewerbalnego transferu informacji.

Sposoby prowadzenia modułu: Improwizacja kilku scenek warsztatowych w celu przedstawienia procesu komunikacji z jednoczesnym przedstawieniem analizy procesu transferu informacji oraz sposobów jej interpretacji przez odbiorcę wiadomości.

Moduł  4: Przeszkody w porozumiewaniu się.

 • Określenie pułapek konwersacyjnych oraz sposoby na ich unikanie w kontakcie bezpośrednim oraz przez telefon.

 • Metodyka zakłóceń fizycznych i psychologicznych.

 • Praktyczne ćwiczenia omijania przeszkód w komunikacji.

 • Co oznacza, że "słuchawka widzi"?

Cel dydaktyczny: Poszerzenie / zbudowanie kompetencji uczestników w zakresie radzenia sobie w trudnych sytuacjach komunikacyjnych. Ćwiczenia z pułapkami komunikacyjnymi w sytuacjach pozorowanych.

Sposoby prowadzenia modułu:Ćwiczenia grupowe z przykładami z życia uczestników z zastosowaniem najczęściej spotykanych błędów, pułapek i zakłóceń komunikacyjnych. Wskazanie grupie możliwych rozwiązań problemów z jednoczesnym przećwiczeniem prawidłowych zachowań. Przykłady praktyczne z komunikacja przez telefon.

Moduł 5: Aktywne słuchanie w komunikacji interpersonalnej.

 • Model słuchania rozmówcy.

 • Techniki zdobywania informacji.

 • Uważanie, utwierdzanie, pytania, powtarzanie, empatia i parafraza jako narzędzia odbioru i zrozumienia otrzymywanych komunikatów.

 • Scenariusze zastosowania aktywnego słuchania w praktyce.


Cel dydaktyczny: Poszerzenie / zbudowanie kompetencji uczestników w zakresie skutecznych sposobów słuchania ze zrozumieniem. Dostarczenie narzędzi do prawidłowego prowadzenia konwersacji i przećwiczenie modelu pracy z nimi.

Sposoby prowadzenia modułu: Ćwiczenia grupowe ze scenkami praktycznymi z obszaru prawidłowego słuchania i słyszenia rozmówcy. Przedstawienie i wdrożenie psychotechnik prowadzenia rozmowy oraz sposobów zdobywania informacji istotnych.

Moduł 6: Komunikacja werbalna i niewerbalna.

 • Podział i znaczenie obu form kontaktu.

 • Różnice w mocy przekazu informacyjnego w zależności od przyjętej formy.

 • Mowa ciała - narzędzia do "czytania człowieka".

 • Mikro scenki na podstawie studium przypadków grupy z użyciem poznanych narzędzi.

 • Omówienie konkretnych, ćwiczonych przypadków.


Cel dydaktyczny: Kształcenie praktycznego, rutynowego zastosowania technik rozpoznawania ludzkich przekazów na podstawie mowy ciała, akustyki głosu oraz treści komunikatów. Przedstawienie sposobów rozpoznawania emocji w komunikacji mimowolnej.

Sposoby prowadzenia modułu:
Interaktywny wykład na płaszczyźnie rozpoznawania i analizowania treści informacji, charakterystyki głosu oraz przekazów gry ciała rozmówcy. Ćwiczenia grupowe ze scenkami praktycznymi z obszaru stosowania narzędzi werbalnych czyli jakich słów używać oraz jakie komunikaty celowo i nieświadomie przesyłamy swoim ciałem. Przykłady własne trenera oraz uczestników warsztatu.

Moduł 7: Przyjazna postawa w komunikacji.

 • Definicja i znaczenie zjawiska.

 • Elementy przyjaznej postawy.

 • Ćwiczenie technik zastosowania narzędzi przyjaznej postawy wraz z ich omówieniem.


Cel dydaktyczny:
Przedstawienie i ćwiczenie metod doskonalenia form komunikacji oraz socjotechnik wpływania na kształt konwersacji. Wprowadzenie świadomego modelu interakcji w rozmowach bezpośrednich i telefonicznych.

Sposoby prowadzenia modułu: Interaktywny wykład na bazie studium przypadku, dotyczący przekazania wzorca i sposobów wdrożenia technik przyjaznej postawy. Przećwiczenie z grupą pokazanych świadomych sposobów oddziaływań na rozmówcę celem utrwalenia korzystnych wzorców.
Analiza przypadków z życia uczestników.

 

 

 

Zapytaj o aplikacje dla HR

Aplikacje Szkolenia Kompetencje Osobiste Komunikacja i współpraca w zespole